Algemene voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangeboden studiereizen en activiteiten.

 

Artikel 1: Begripsbepaling       
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:       
De organisator: de organiserende, Learn on the Fly, die de studiereis organiseert.      
Reiziger:
a. de aanmelder voor de reis zoals vermeld op het inschrijfformulier;       
Inschrijfformulier: Inschrijfformulier dan wel overeenkomst studiereis tussen organisator en reiziger waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.             
Studiereis: De studiereis waarvoor de reiziger getekend heeft op het inschrijfformulier.          
Diensten:
a. vervoer, vervoersmiddelen en openbaar vervoer;         
b. verblijf;          
c. een ander niet met vervoer of verblijf houdende, vormende en/of educatieve ( in brede zin) dienst die een deel van de reis uitmaakt.    
Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09.00 u tot en met 19.00 u, uitgezonderd erkende feestdagen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid     
Op alle door de organisator georganiseerde studiereizen en gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3: Bevestiging van de overeenkomst                
3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (ondertekenen van het inschrijfformulier) door de reiziger, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging via e-mail.       
3.2 Aanvaarding van een studiereis kan schriftelijk (bv post of fax) of digitaal (zoals e-mail en WhatsApp)
3.3 Aanvaarding is geldig indien het inschrijfformulier ondertekend is door reiziger en teruggestuurd is volgens punt 3.2.    

  

Artikel 4: Herroeping studiereis         
4.1 Alle door de organisator aangeboden studiereizen zijn vrijblijvend en kunnen door de organisator worden herroepen. Herroeping zal binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier geschieden.
4.2 De organisator behoudt het recht om in geval van onvoldoende aanmeldingen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Het minimaal aantal aanmeldingen staat vermeld op poster/ aanbod studiereis. Deze opzegging moet geschieden vóór de eerste betalingsverplichting van de reiziger. Opzegging zal zo tijdig mogelijk geschieden. De organisator is niet verantwoordelijk ( in welke vorm dan ook) voor kosten die de reiziger heeft gemaakt.            
4.3 Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers heeft de organisator het recht te selecteren op deelnemers.

 

Artikel 5: Informatie van de organisator        
5.1 De organisator zal vóór het sluiten van de overeenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan is bekend vóór het sluiten van de overeenkomst. 
5.2 De organisator kan aan het sluiten van de overeenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering en annuleringsverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.    
5.3 De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere communicatiemiddelen, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
5.4 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de organisator de wettelijke voorgeschreven informatie verstrekken aan reiziger die nodig  is om naar de plaats van bestemming te reizen/ dan wel deel te nemen aan de reis. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij te betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visa verplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.             
5.5 Bij vliegvervoer wordt de luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij de organisator bekend is, bekend gemaakt aan de reiziger. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

 

Artikel 6: Informatie door de reiziger             
6.1 De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
6.2 De reiziger vermeldt bijzonderheden aan de organisator die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand.
6.3 Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekort schiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger door of namens de organisator van (verdere) deelname aan de reis wordt uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee (indien) gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
De organisator is op geen enkel vlak aansprakelijk.            
6.4 De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de organisator verzoeken om de studiereis te wijzigen. De organisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als dit gebeurt, is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.    
               
Artikel 7: Opzegging door de reiziger
7.1 De reiziger kan de overeenkomst opzeggen. Doet hij dat, dan kan hij/zij geen aanspraak maken op teruggave van de reiskosten en is verplicht alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen zoals deze op de overeenkomst staat vermeld.             
7.2 De organisator is bij opzegging van de overeenkomst door de reiziger niet aansprakelijk voor eventueel door reiziger reeds gemaakte kosten, noch voor teruggave van de reiskosten.

 

Artikel 8: Betaling       
8.1 De reiziger die niet op het door de organisator vermelde tijdstip (artikel 5.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.             
8.2 Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door de organisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum.

 

Artikel 9: Verplichting van de reiziger            
9.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen gegeven door de organisator of externe reisleiding die aangesteld is voor de reis en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn afwijkende gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
9.2 De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de organisator of externe reisleiding van de reis ( van voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de organisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst, door het verwijtbaar gedrag van de reiziger, wordt nagekomen. De hieruit voortkomende kosten komen voor rekening van de reiziger.             
9.3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zoveel mogelijk te beperken.
9.4 Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.  
9.5 De reiziger is verplicht bij het sluiten van een overeenkomst een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en moet hiervan een bewijs kunnen tonen aan de organisator.     

   

Artikel 10: Documenten          
10.1 De organisator zal de reizigers adviseren bij het aanvragen voor het visum maar is niet/ kan niet verantwoordelijk worden geacht voor het niet (tijdig) verkrijgen van het visum. Het aanvragen van het visum gebeurd via de Amerikaanse ambassade.            
10.2 De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.   
10.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, verzekeringsbewijs, en visum.             
10.4 Door de organisator kan aan de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en reisverzekering.

 

Artikel 11: Indeplaatsstelling 
11.1 Wanneer de reiziger verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een andere reiziger, onder de volgende leden vermelde voorwaarden in de reizigers plaats deelnemen.          
11.2 Een verzoek tot indeplaatsstelling dienst zo spoedig mogelijk voor de reis schriftelijk aan de organisator te worden doorgegeven.  
11.3 De andere persoon dient aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden te voldoen.            
11.4 De reiziger is zelf verantwoordelijk dit bij dienstverleners in orde te maken en de indeplaatsstelling is niet mogelijk wanneer de voorwaarden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners zich daartegen verzetten.          
11.5 Eventueel aanvullende kosten die door derden als direct gevolg van de wijziging/ indeplaatsstelling in rekening worden gebracht (zoals ticket-, hotel- en andere kosten) komen voor de rekening van de reiziger.
11.6 De reiziger is met de persoon die de plaats inneemt hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de reissom zoals aangegeven op de overeenkomst en de aan indeplaatsstelling verbonden kosten.     
11.7 De organisator is niet aansprakelijk voor kosten/schade dan wel een  niet tijdige indeplaatsstelling van een ander persoon voor de reiziger.             
11.8 Indien de indeplaatsstelling gevolgen heeft voor het reisprogramma en daaraan extra kosten zijn verbonden, worden de kosten in rekening gebracht bij de reiziger. Zie artikel 11.6.

 

Artikel 12: Verplichting organisator  
12.1 De organisator is verplicht voorafgaande aan de reis, middels het houden van een informatiebijeenkomst, de reizigers op de hoogte te brengen van het reisprogramma en overige belangrijke informatie als verzekering en risico’s.             
12.2 De organisator kan een reservering maken voor reiziger. Zij brengt een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de dienstverlener. De organisator is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor vliegtickets, tickets voor openbaar vervoer en reserveringen voor overnachtingen.       
12.3 De organisator is niet verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de algemene voorwaarden/ leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing. Bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappij of autoverhuurbedrijf.  

       

Artikel 13: Aansprakelijkheid 
13.1 De organisator zal bij zijn/haar werkzaamheden de zorg voor een zo goed mogelijke verzorgde studiereis in acht nemen. De organisator geeft informatie over het reisprogramma, verzekering, externe docenten en veiligheid op reis.             
13.2 De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de reis zoals afgesloten middels de overeenkomst.
13.3 De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor veiligheid voor de reizigers of reisprogramma.  
13.4 De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokkenen dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door dienstverlener(s) verstrekte informatie.
13.5 De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s folders, advertenties, websites en andere communicatiekanalen opgesteld door derden die onjuistheden vermelden over de reis.        

     

 

Artikel 14: Verlening van hulp en bijstand     
14.1 De organisator zal naar gelang de omstandigheden en in noodsituaties waarbij het inschakelen van een alarmcentrale ( ambulance, ziekenhuis, brandweer of overige ) vereist is, opdracht geven aan/ dan wel zelf inschakelen van de hulpdiensten. De organisator is niet aansprakelijk voor het verdere verloop na het inschakelen van de hulpdiensten.             
14.2 De organisator en de externe reisleiding hebben tijdens de reis een document in bezit waarop noodnummers van thuis en medische bijzonderheden van de reizigers staan vermeld. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. 
14.3 De organisator zal voorafgaand aan de studiereis een risico analyse uitvoeren en de reizigers voorafgaand aan de reis van de op de hoogte brengen. Hieronder valt ook terreurdreiging of natuurrampen.          
14.4 De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de veiligheid van de reiziger tijdens de reis en of het niet doorgaan van de reis als er een negatief reisadvies is/wordt uitgegeven (terreurdreiging/ natuurramp).